Algemene Voorwaarden Travels For You (HAT) BV (betreffende charters and/of pakketreizen voor groupen)
Malerstraat 13 – unit 09, 1531 NW Wormer the Netherlands , Version: Oktober 2020

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden, alsmede de in de daarmee samenhangende overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Aanbieder: organisator van een reis- / reisvertegenwoordiger als Travels For You (HAT) die een contract aangaat met de klant
b. Afnemer of Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met aanbieder een overeenkomst sluit.
c. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst, die tussen Aanbieder en de Afnemer tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, waarbij de Aanbieder zich tegenover de Afnemer verbindt aan boord van zijn Schip een Vaartocht te houden en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
d. Gast: Iedere (rechts)persoon die door Afnemer is toegelaten tot het gebruikmaken van diensten van Aanbieder.
e. Vaartocht: De gehele reis, inclusief verblijf aan boord van het schip, catering en andere aanvullende diensten, gedurende de in de Overeenkomst genoemde periode.
f. Bagage: De Bagage, die de Gast als draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken op of bij zich heeft.
g. Schip: Het schip dat genoemd wordt in de overeenkomst
h. Kapitein/Schipper: Degene die het bevel over het schip heeft
i. Prijs: Prijs voor de Vaartocht als bedoeld in de Overeenkomst
j. Overmacht: een onvermijdelijke en buitengewone omstandigheid en dus een situatie die zich voordoet ongeacht de wil van de partij die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle precontractuele relaties tussen Aanbieder en Afnemer vanaf het moment dat Aanbieder deze aan de Afnemer ter hand heeft gesteld en de Afnemer tegen toepassing van deze voorwaarden niet binnen 7 dagen nadien heeft geprotesteerd.
2.2 Afwijkende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en)
2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
2.4 De Overeenkomst en deze voorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van Aanbieder en Afnemer.
2.5 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.
2.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.7 De Afnemer is de contractspartij van Aanbieder. Deze voorwaarden zijn mede van kracht tussen Aanbieder en Gasten, die niet partij zijn bij de Overeenkomst tussen Aanbieder en de Afnemer. De Afnemer maakt zich hiervoor sterk. De Afnemer vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken, die Gasten jegens Aanbieder maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van Aanbieder uitgesloten zou zijn, indien de Gasten aan deze voorwaarden gebonden zouden zijn.
2.8 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen, waarvan Aanbieder, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.
2.9 Bij verschillen tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het bepaalde in de Overeenkomst doorslaggevend.

Artikel 3. Aansprakelijkheid Aanbieder
3.1 De aansprakelijkheid van de vervoerder is, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot artikel 8: Burgerlijk Recht (BW) 518 en Burgerlijk Recht (BW) 8: 983 bedrag nader gespecificeerd volgens de Nederlandse Beschikking in de Raad (Nederlands: AMvB)
3.2 De aansprakelijkheid van aanbieder tot vergoeding van schade wegens verlies of beschadiging van bagage is beperkt tot € 1.000,00. De schade is beperkt tot de dagwaarde van de bagage. De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige immateriële schade, indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit het verlies van of schade aan bagage.
3.3 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging (door welke oorzaak dan ook en die voor, tijdens of na het vervoer is opgetreden) of door welke afwijking van de overeengekomen aanvangs- en eindtijd dan ook.
3.4 Aanbieder is ter zake van door Gasten aan boord gebrachte zaken die hij, indien hij hun aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten, geen enkele schadevergoeding verschuldigd indien de Gast wist of behoorde te weten, dat Aanbieder de zaken niet aan boord zou hebben toegelaten; de Gast is alsdan aansprakelijk voor alle kosten en schade die voor Aanbieder voortvloeien uit het aan boord brengen of hebben.
3.5 Onverminderd artikel 6:107 BW heeft ingeval van aan Gasten overkomen letsel uitsluitend de desbetreffende Gast zelf een vordering tot schadevergoeding. Onverminderd artikel 6:108 BW hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de Gast, die door zijn arbeid plachten te worden onderhouden, een vordering tot schadevergoeding. De vorderingen bedoeld in deze paragraaf worden gewaardeerd naar gelang van de wederzijdse stand en de fortuin der personen.
3.6 Indien Aanbieder bewijst dat schuld of nalatigheid van de Gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van Aanbieder daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.
3.7 Indien personen, van wier hulp Aanbieder bij de uitvoering van haar verbintenis gebruik maakt, op verzoek van Afnemer of Gasten diensten bewijzen, waartoe Aanbieder niet verplicht is, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van Afnemer en/of de Gasten aan wie zij deze diensten bewijzen.
3.8 Afnemer doet afstand van zijn recht op schuldvergelijking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Afnemer en Gasten
4.1 Indien Afnemer of Gasten of hun Bagage schade aan Aanbieder berokkenen, zijn Afnemer en de Gasten hoofdelijk gehouden deze schade aan Aanbieder te vergoeden.
Dit geldt zowel voor schade aan het Schip als voor schade aan de zich daarin bevindende goederen en/of personen als ook voor schade, die Afnemer en/of de Gasten of hun Bagage berokkenen aan de goederen en/of personen, die zich niet in of op het Schip bevinden, indien Aanbieder tot vergoeding van die schade wordt aangesproken.
4.2 Afnemer kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van Gasten beroepen.
4.3 Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, die jegens derden daaronder begrepen, van Aanbieder

Artikel 5. Verplichtingen Aanbieder
5.1 Het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften.
5.2 Uit hoofde van de Overeenkomst rust op Aanbieder een inspanningsverplichting om de Vaartocht uit te voeren.
5.3 De vaarroute wordt door de Aanbieder in overleg met de Afnemer bepaald.
5.4 Te allen tijde is Aanbieder en/of de Kapitein bevoegd te bepalen dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden, ook die betrekking hebben op het Schip, het niet toelaten om te varen of het noodzakelijk maken om de Vaartocht te wijzigen, in de ruimste zin van het woord, dan wel af te breken respectievelijk de plaats van afvaart of aankomst te veranderen.
5.5 In deze gevallen zal Aanbieder trachten mee te werken aan een alternatief of oplossing. Een en ander tegen vergoeding door Afnemer van alle extra kosten die Aanbieder hierbij zal moeten maken. Het is aan het oordeel van Aanbieder om te beslissen of een alternatief/oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door Aanbieder kan worden uitgevoerd.
5.6 Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het geval dat Aanbieder en/of de betrokken Kapitein één van de genoemde beslissingen moet nemen tengevolge van het handelen of nalaten van (één van ) de Gasten, in het geval van vertraagd vervoer door welke oorzaak ook ontstaan en in het geval Aanbieder de met de Afnemer overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet kan bereiken.
5.7 Indien het Schip onverhoopt niet beschikbaar is, zal Aanbieder zich inspannen een vergelijkbaar ander Schip in te zetten. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is Aanbieder gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Als de niet beschikbaarheid van het Schip niet te wijten is aan opzet of schuld van Aanbieder, zal Aanbieder geen schadevergoeding of restitutie aan de Afnemer en/of de Gast verschuldigd zijn. In alle overige gevallen is de eventuele aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt tot het door de Afnemer in het kader van de Overeenkomst voldane.

Artikel 6. Verplichtingen Afnemer en Gasten
6.1 Het Schip wordt bij de aanvang van de Vaartocht schoon en met een complete inventaris opgeleverd. Uiterlijk op de dag van ontscheping laat Afnemer het Schip achter in dezelfde staat als hij het aantrof bij de inscheping, dat wil zeggen schoon en met complete inventaris, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Afnemer en Gasten moeten de van overheidswege en door of vanwege Aanbieder en Kapitein gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is Aanbieder gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Afnemer en Gasten mogen geen andere zaken aan boord brengen dan Bagage.
6.4 Bagage van Afnemer en Gasten mag geen hinder veroorzaken. In geen geval is het Afnemer en Gasten toegestaan om gevaarlijke stoffen in de ruimste zin van het woord bij zich te dragen, noch drugs of smokkelwaar aan boord te brengen. Voorts is het niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming (huis)dieren aan boord van het Schip te brengen.
6.5 Uiterlijk 14 dagen voor de vertrekdatum verstrekt de klant aan de aanbieder een lijst met de namen van de gasten

Artikel 7. Opschortingsrecht Aanbieder
7.1 Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de Afnemer van zijn verplichtingen geeft Aanbieder onder alle omstandigheden het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten onder handhaving van al haar overige rechten jegens de Afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade daaronder begrepen.
7.2 In dit opschortingsrecht is begrepen het recht van Aanbieder om Afnemer of een aantal van de Gasten de toegang tot het Schip te weigeren.
7.3 Niet, niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de Afnemer van deze verplichtingen, gevolgd door gebruikmaking van of een beroep op dit opschortingsrecht door Aanbieder, geeft in ieder geval Aanbieder jegens de Afnemer het recht op betaling van het overeengekomene en laat onverlet andere/verdere rechten, die Aanbieder jegens de Afnemer ter zake van (deze) wanprestatie op grond van deze voorwaarden en/of naar algemeen verbintenissenrecht geldend kan maken.

Artikel 8. Overige rechten Aanbieder
De toegang tot het Schip, alsook de Vaartocht en de horecadiensten/catering, kunnen door Aanbieder worden geweigerd indien zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, dreigende schade c.q. hinder, dan wel in geval van openstaande vorderingen uit het verleden, een en ander onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde en onder handhaving van haar overige rechten jegens de Afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van Aanbieder voor schade daaronder begrepen.

Artikel 9. Betalingstermijnen en -voorwaarden
9.1 De afnemer zal de aanbieder het verschuldigde bedrag betalen in de valuta zoals gebruikt op de overeenkomst binnen de daarvoor in de overeenkomst gestelde termijn, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De afnemer heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
De betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de vervaldatum die op de factuur van de aanbieder is vermeld.
9.2 Een boeking is pas definitief na ontvangst van de ondertekende reserveringsbevestiging.
20% aanbetaling van het totaalbedrag, dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum / contractdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven
nog eens 40% betaling van het totale bedrag moet uiterlijk 4 maanden voor aanvang van de overeenkomst zijn ontvangen.
De volledige betaling moet uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de overeenkomst zijn ontvangen.
Het niet voldoen aan deze voorwaarden wordt als annulering beschouwd.
9.3 De Aanbieder heeft het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de Vaartocht de Prijs te verhogen in verband met ingrijpende wijzigingen van de kosten voor het uitvoeren van de Vaartocht. De Afnemer heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te annuleren, echter binnen 10 dagen na ontvangst van een mededeling van dien aard.
9.4 Indien de Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Aanbieder heeft voldaan, is de Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment, waarop de Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de Afnemer vertragingsrente verschuldigd van 2 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
9.5 Alle kosten van invordering van het door de Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Afnemer.

Artikel 10. Klachten
10.1 Klachten over rekeningen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden ingediend.
10.2 De Afnemer en/of de Gast zijn gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk (tijdens de reis/vaart) aan Aanbieder en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat Aanbieder in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.

Artikel 11. Annulering
Bij annulering van de Overeenkomst door de Afnemer zijn de volgende percentages verschuldigd:
na boeking 20%
5-3 maanden voor afvaart/vertrekdatum 50%
3-2 maanden voor afvaart/vertrekdatum 75%
2-1 maanden voor afvaart/vertrekdatum 90%
1 maand – 1 dag voor afvaart/vertrekdatum 95%
op de dag van afvaart/vertrekdatum of ‘niet komen opdagen’ 100%
11.2 Annulering dient te geschieden per schriftelijke verklaring (brief of e-mail), met ontvangstbewijs te bevestigen door aanbieder, of per aangetekende post. De datum van annulering is de datum van ontvangst door de aanbieder.

Artikel 12: Ontbinding
12.1 Indien de Afnemer:
a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand
overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na het beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld, of
b.een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; of
c.enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichting jegens Aanbieder na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt;
d.nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de resterende schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.2 Aanbieder is in de in het vorige lid genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer en/of
b.enige door de Afnemer aan Aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
c.alvorens de Overeenkomst verder na te komen van de Afnemer zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
12.3 Indien de Aanbieder tot ontbinding overgaat is de Afnemer als forfaitaire schade verschuldigd de Prijs of het bedrag van de werkelijke schade indien deze meer is.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Indien Aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van de Aanbieder op betaling door de Afnemer voor reeds door Aanbieder verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtssituatie, dan wel de ( verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Aanbieder zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht schriftelijk op de hoogte stellen.
Ingeval van een gehele of gedeeltelijke opschorting zal de Aanbieder alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
13.2 Indien noch de Afnemer noch de Aanbieder zijn verplichtingen kan nakomen als gevolg van de Overmacht zal de Aanbieder een schriftelijk voorstel doen aan de Afnemer tot verplaatsing van de reisdatum binnen een jaar nadat de oorspronkelijke boeking plaats had moeten vinden onder dezelfde algemene reisvoorwaarden
Bij omboeking van een oorsponkelijke boeking naar een volgend boekingsjaar gelden de toen vastgestelde annuleringsvoorwaarden van de datum waarop de omboeking werd vastgelegd. Deze blijven van kracht tot het moment dat de volgende annuleringstermijn van de omboeking is bereikt.
In het geval de afnemer de omboeking accepteert, vervalt het recht op terugbetaling van de oorspronkelijke boeking. De reeds ontvangen betalingen van de oorspronkelijke boeking worden in mindering gebracht op de omboeking.
13.3 In het geval de Afnemer niet in staat is het omboekingsvoorstel te accepteren binnen 14 dagen vanaf de datum van het voorstel van Aanbieder, heeft hij recht op de terugbetaling van reeds aanbetaalde bedragen onder aftrek van door Aanbieder gemaakte kosten ten behoeve van de overeenkomst. De Aanbieder vergoedt niet de door de Reiziger gemaakte kosten voor diensten die niet onder de Overeenkomst vallen, zoals vaccinaties, visa, aankoopmateriaal, verzekeringen, toeslagen voor het garantiefonds en, indien niet inbegrepen in de Reis, de vlucht, tickets, accommodatie , enz.

Artikel 14. Toepasselijk recht
14.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement waar Aanbieder kantoor houdt. Indien Afnemer konsument is kan hij binnen een maand een ander noemen.

Artikel 15. Garantie bij financieel onvermogen van aanbieder
15.1 Indien de organisator door financieel onvermogen, uitvoering van een reispakket door een andere partij of restitutie van de reissom niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, of indien de reis al gedeeltelijk is genoten, zal een evenredig deel daarvan gegarandeerd zijn.
15.2 De organisator geeft deze garantie door aansluiting bij een erkend garantiefonds. Alvorens het reiscontract af te sluiten, deelt de organisator mee hoe en onder welke voorwaarden hij voor deze garantie zorg heeft gedragen.
15.3 Voor elke boeking wordt een verplichte toeslag per persoon ten behoeve van het garantiefonds in rekening gebracht.