Algemene Reisvoorwaarden Travels For You (HAT) (individuele deelnemers)

Alle boekingen worden geaccepteerd onder de volgende voorwaarden:

1. Bevestiging en betaling.
Boekingen zijn bevestigd, alleen nadat het ondertekende reserveringsformulier of reisovereenkomst door ons is ontvangen. De aanbetaling (geen restitutie) dient uiterlijk 3 weken na dagtekening van de rekening te zijn bijgeschreven op onze bank- of girorekening. Het restbedrag dient door ons ontvangen te zijn uiterlijk zeven weken voor de aanvang van de betreffende reis. Indien aan deze betalingsvoorwaarden niet wordt voldaan, behouden wij ons het recht voor de gemaakte boeking te annuleren.

2. Annulering.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere deelnemer annuleringskosten verschuldigd. Voor annuleringen van overeenkomsten gelden de volgende bepalingen:
a. tot 56 dagen vóór de dag van vertrek: EUR 150,- p.p.;
b. vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van vertrek: de aanbetaling, tot een maximum van 25% van de reissom;
c. vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
d. vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag vóór de dag van vertrek : 75% van de reissom;
e. vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van vertrek : 90% van de reissom;
f. op de dag van vertrek of later: de volle reissom.

3. Deelnemers van fiets- & vaarvakanties verplichten zich bevelen van de schipper ten aanzien van navigatie en eventuele andere aanwijzingen in het belang van de vaart op te volgen. Tot de bevelen van de schipper behoren ook de op het schip aangebrachte aanwijzingen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen doen en laten gedurende de reis.

4. Tijdens fiets- & vaarvakanties is de schipper bevoegd de plaats van afvaart en/of aankomst te wijzigen, als dringende omstandigheden zoals harde wind, dichte mist of andere oorzaken dit noodzakelijk maken. Travels For You (HAT) noch de schipper zijn aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg hiervan voor de deelnemers ontstaat.
5. a. Deelnemers van fiets- & vaarvakanties zijn aansprakelijk voor de schade die door enig onrecht­matig handelen van henzelf aan het schip of aan derden wordt toegebracht.
b. De eigenaar van het schip is verzekerd tegen W.A., ook jegens de opvarenden. Het schip is tevens tegen cascoschade verzekerd.
c. Deelnemers zijn voor de in lid a bedoelde schade slechts jegens Travels For You (HAT) draagplichtig voor zover de in lid b van dit artikel omschreven verzekering niet tot uitkering overgaat. Het eigen risico is voor rekening van de deelnemers.

6. Travels For You (HAT) is niet aansprakelijk voor schade, welke wordt geleden door de deelnemers gedurende de duur van en in verband met deze overeenkomst, behoudens voor schade als gevolg van opzet of grove schuld. Evenmin is Travels For You (HAT) aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de hier bedoelde schade.

7. Elk der partijen is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, indien wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst houdt onverminderd het recht volledige schadevergoeding te vorderen. Dit geldt niet als een behoorlijk alternatief geboden kan worden.

8. Kosten, zowel in als buiten rechte, welke het gevolg zijn van niet-nakoming door een partij van één of meer artikelen van deze overeenkomst, komen geheel voor rekening van de tegenpartij.

9. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

10. Belangrijk: Indien verzekeringspremie(s) is (zijn) ingevuld geldt de boekingsbevestiging tezamen met de verzekeringsvoorwaarden die bij de reisbescheiden zullen worden meegezonden tevens als verzekeringsbewijs. De deelnemers zijn dan verzekerd volgens de geldende voorwaarden en wel wat de reisverzekering betreft voor de aangegeven combinatie. De gekozen combinatie dient te zijn aangegeven op het boekingsformulier. In geval van schade dient dit verzekeringsbewijs te worden overlegd.

11. Elk reis kan tot 14 dagen voor de vertrekdatum worden geannuleerd door Travels For You (HAT), indien zich minder dan 15 deelnemers hebben aangemeld. Bij een dergelijke annulering hebben de deelnemers geen recht op enige vergoeding voor eventuele schade die hierdoor is ontstaan, behalve een terugstorting van door Travels For You (HAT) reeds ontvangen aanbetalingen.

12. Travels For You (HAT) heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. Travels For You (HAT) zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.